Zásady zpracování osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů Vás informujeme, že o Vaší osobě nebo o nezletilé osobě, jíž jste zákonným zástupcem, zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl/a.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Salesiánský klub mládeže, z. s. Dům Ignáce Stuchlého

P. I. Stuchlého 26/27
763 16 Fryšták
Zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedený Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 43512
IČ: 67026346

Salesiánský klub mládeže, z. s. Dům Ignáce Stuchlého má pověřence, zodpovědného za ZOÚ a jím je Dagmar Zlámalíková:

Mgr. Jan Blaha

tel. 577 911 052
e-mail: dis@disfrystak.cz

Právní základ zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme na základě:

 • vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
 • vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
 • zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů
 • zákona 262/2006 Sb., Zákoník práce
 • Stanovy spolku Salesiánské kluby mládeže, z. s.
 • Dále se za zákonné považuje zpracování nezbytné pro realizaci výchovně vzdělávací činnosti (např. zdravotní stav v souvislosti s aktivitou apod.), zpracování pro ochranu práv spolku nebo jeho oprávněných zájmů (např. historie a dokladování činnosti organizace) nebo zpracování ve veřejném zájmu (např. statistické údaje).

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Salesiánský klub mládeže, z. s. Dům Ignáce Stuchlého zpracovává osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získala:

 • evidence členů klubu
 • realizace kurzů pro školy – Orientačních dnů
 • realizace víkendových a prázdninových akcí
 • činnosti DISklubu pro místní děti a mládež
 • evidence členů zájmových kroužků
 • evidence dárců
 • plnění smluvního vztahu

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ

 • jméno a příjmení
 • datum narození, místo trvalého pobytu (členové klubu a zájmových kroužků, účastníci víkendových akcí, letních a příměstských táborů)
 • údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování služby nebo vzdělávání
 • adresa (sídlo instituce, kontaktní adresa pro zasílání)
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa, datová schránka
 • číslo účtu
 • IČ, DIČ

Smluvní a zákonné požadavky

Zákonným požadavkem je v případě naší organizace zpracování osobních údajů podle výše uvedených zákonů a právních předpisů.

Smluvními požadavky, ke kterým je nutné vyjádření souhlasu jsou:

 • Zasílání aktualit, nabídky kroužků a aktivit spolku
 • Pořizování foto, video a audio dokumentace z aktivit spolku a jejich umisťování na materiálech, stránkách a v prostorách s pro účely propagace

V této souvislosti vás upozorňujeme, že máte také právo vznést námitku proti zpracování údajů, které byly zpracovány z titulu oprávněných zájmů správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679.

JAK OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNÍME?

Ochraně osobních údajů, které od vás (až už jako od klientů či návštěvníků stránek) získáme, věnujeme maximální úsilí. Osobní údaje, které nám poskytnete, uchováváme na svých pracovních zařízeních, ke kterým je omezen přístup a které se nachází v zabezpečených prostorách. Dle čl.32 jsme přijali technická a organizační opatření, aby Vaše data byla u nás v bezpečí. Níže uvádíme nástroje, které Vaše osobní údaje zpracovávají, ale výhradně za účelem cíleného oslovení nebo pro zlepšení kvality našich služeb.

Při zpracování osobních údajů ze strany Salesiánského klubu mládeže, z. s. Domu Ignáce Stuchlého nedochází k rozhodování, které by bylo založeno výlučně na automatizovaném zpracování včetně profilování. Dílčí procesy zpracování však mohou probíhat automatizovaně.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

 • Právo na přístup k osobním údajům – máte právo získat od Salesiánského klubu mládeže, z. s. Domu Ignáce Stuchlého informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.
 • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů – pokud máte pocit, že o Vás Salesiánský klub mládeže, z. s. Dům Ignáce Stuchlého zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.
 • Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů – pokud máte za to, že dochází k porušení Vašeho práva na soukromí, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 • Právo na výmaz – v případě, že již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz.
 • Právo vznést námitku – máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely ochrany oprávněných zájmů Salesiánského klubu mládeže, z. s. Domu Ignáce Stuchlého. V případě, že Salesiánský klub mládeže, z. s. Dům Ignáce Stuchlého neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, Salesiánský klub mládeže, z. s. Dům Ignáce Stuchlého zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.
 • Právo odvolání souhlasu – pokud jste udělili Salesiánskému klubu mládeže, z.s. Domu Ignáce Stuchlého souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete ho kdykoliv odvolat.

Všichni naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 25. 5. 2018