oDISea
Programy pro školy

rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu

Programy pro školy

Programy vznikly za podpory Evropské unie a Ministerstva školství a tělovýchovy v rámci projektu Programy pro školy – Rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008149.


Dotkni se sebe

Tematický program „Dotkni se sebe“ je zaměřen na poznávání vlastní osobnosti ve všech jejích dimenzích (fyzické, psychické a sociální) pomocí různých technik (např. zážitkové pedagogiky). Cílem programu je poznat svoji identitu a naučit se orientovat v procesu sebepoznání. Účastníkům budou nabídnuty prostor pro sebereflexi a možnost získat zpětnou vazbu na svou osobnost od druhých. Tento proces napomáhá vytvářet reálný obraz o sobě a odhaluje masky, které nosíme v různých sociálních prostředích.


Jsem, jaký jsem

Tematický program „Jsem, jaký jsem” je zaměřen na uvědomění a upevnění vlastní hodnoty a na podporu zdravého sebepojetí. Je kladen důraz na jedinečnost každého člověka a na hodnotu rozmanitosti účastníků. Aktivity napomáhají procesu přijetí vlastní osobnosti v propojení všech jejích složek (sociální, psychické a fyzické) a podporují zdravou sebereflexi. Cílem je snažit se rozlišovat, které složky osobnosti změnit nelze a je třeba je přijmout a které změnit lze a na nich pak pracovat.


Život online

Program „Život online“ se zaměřuje na tematiku nových médií, zejména sociálních sítí a jejich aktivního užívání. Pomocí různých aktivit a činností jsou účastníci vedeni k zodpovědnému chování v prostředí sociálních sítí. Cílem je poskytnout aktuální a praktické informace týkající se sociálních sítí, díky kterým mohou jejich uživatelé bilancovat příležitosti a hrozby spojené s jejich každodenním využíváním. Program nabídne vhled do psychologického pozadí využívání sociálních sítí v kontextu motivací a potřeb jejich uživatelů.


Láska je láska

Pod názvem „Láska je láska“ je realizován program zabývající se láskou, partnerstvím a sexualitou. Program staví na postojích vedoucích k harmonickému vztahu a na podpoře všeobecně uznávaných hodnot. Účastníci diskutují o svých názorech a sdílejí své prožívání v této oblasti. Aktivity jsou zaměřeny na žebříček hodnot ve vztahu, na výběr partnera, na oblast lidské sexuality a na rizikové chování, čímž vedou ke zdravému vztahu mezi partnery bez prvků manipulace nebo zraňujícího jednání.


Kdo najde přítele, najde poklad

Zdravé vztahy jsou základem pro harmonický rozvoj osobnosti v psychické i sociální rovině. Program „Kdo najde přítele, najde poklad“ se věnuje mezilidským vztahům se zaměřením na mezilidskou komunikaci, toleranci, respekt a zdravé sebeprosazení. Díky programu si žáci osvojí základní sociální dovednosti a uvědomí si význam kamarádských a přátelských vztahů v životě.


Média na druhý pohled

Program s tématem „Média na druhý pohled“ je věnován kritickému přístupu k mediálním obsahům a manipulativní reklamě. Cílem je vést žáky ke třídění a prověřování informací v médiích, k rozvíjení schopností odhalovat mediální manipulaci a jak se jí bránit. Žáci se seznámí s principy cílené reklamy a dozví se o sběru informací od uživatelů internetu. Sekundárním cílem je povzbudit žáky v rozvíjení kompetencí pro vytváření vlastních, obsahově kvalitních, mediálních obsahů.


Chuť na život

Program „Chuť na život“ je zaměřen na reflexi a vlastní uspořádání životních hodnot pro budoucnost. Aktivity budou otevírat otázky týkající se životního naplnění, potřeb člověka, životních priorit a smyslu života. Žáci si pomocí různých metod zážitkové pedagogiky a společných diskusí ujasní, na jakých základech chtějí stavět svůj život, budou srovnávat své postoje s postoji spolužáků. Cílem je pomoci žákům najít pevný bod pro jejich budoucí směřování.


O co ti v životě jde?

Program s tématem „O co ti v životě jde?“ pomůže žákům plánovat a aktivně ovlivňovat svou budoucnost. Žáci budou reflektovat, čeho konkrétně chtějí v životě dosáhnout, proč toho chtějí dosáhnout a k čemu směřují. Žáci budou vedeni k aktivnímu plánování a uvědomění, jak těchto vizí dosáhnout a jak na nich pracovat již nyní. Program pomůže žákům reflektovat jejich schopnosti, nadání a charakterové rysy v souvislosti s aktivním osobním rozvojem.


Multikultura – nejsme tady sami

Aktuálními tématy z oblasti multikulturality se zabývá program „Multikultura – nejsme tady sami“. Hlavní myšlenkou je přijetí odlišnosti lidí a cílem je vnímat tuto odlišnost jako obohacení sebe samého i druhých. Žáci budou objevovat, co mají společné a v čem se naopak odlišují. S těmito informacemi budou dále pracovat na rozvoji tolerance a solidarity. Program bude zaměřen na prevenci extremismu a xenofobie a bude reagovat na aktuální jevy v naší i globální společnosti.